O pronájmu

Věk a doklady

Minimální věk nájemce je stanoven na 18 let a musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný řidičský průkaz. K pronajmutí motocyklu je nutné předložit dva doklady totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenskéhý list nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Co se nesmí

Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Půjčovací doba

Motocykly půjčujeme a možné převzetí je ve všední pracovní dny mezi 8:00 – 16:30 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení.

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16:30 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit v hotovosti.  Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou Allianz havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem potvrzení o rezervaci a  a dále zálohovou fakturu k úhradě zálohy.. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Doplatek nájemného zaplatí nájemce hotově, nebo platební kartou při převzetí motocyklu, nebo bezhotovostně bankovním převodem nejpozději před převzetím motocyklu (tato částka musí být nejpozději v den půjčení motocyklu připsána na bankovním účtu pronajímatele). Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Platba vratné kauce v hotovosti.

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 5000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 7 a více dnů před prvním dnem zapůjčení motocyklu, neúčtuje pronajímatel nájemci žádné odstupné sjednaného nájemného a 100% případné uhrazené zálohy na pronájem pronajímatel vrátí nájemci. Při odstoupení od smlouvy 7 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu je 30 % z celkového sjednaného nájemného použito jako odstupné pronajímateli. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Parkování v době zapůjčení motocyklu

Po dobu zapůjčení motocyklu váš automobil bezpečně a bezplatně zaparkujete v uzavřeném areálu firmy. (motocykl lze pakrovat v uazvřené hale)